ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ភីងឃីងតិចណូឡូជី (ហ្សេជាំង) ខូអិលធីឌី


អាស័យដ្ឋាន៖ តំបន់ឧស្សាហកម្មជីនជុនផ្លូវជាំងដុងទីក្រុងយីវូខេត្តហ្សេជាំង

ទូរស័ព្ទ៖០០៨៦-១៨៩២៥៤៩២៩៩៩

អ៊ីមែល៖sales@cnhotmeltglue.com

គេហទំព័រ:
បញ្ជូនសំណួរ